2019-09-25 11:54Nyheter

Stor studie visar hur städer kan få fler att gå

Örebro var med i det stora forskningsprojektet som visar att människor är mer benägna att gå till fots om de bor, arbetar eller studerar i tättbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service.Örebro var med i det stora forskningsprojektet som visar att människor är mer benägna att gå till fots om de bor, arbetar eller studerar i tättbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service.

En stor europeisk studie visar att människor är mer benägna att gå till fots om de bor, arbetar eller studerar i tättbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service. De som bor i denna typ av miljö går 12 procent mer än de som bor i andra miljöer.

-Resultatet är viktigt för det visar på betydelsen av att planera städer och samhällen för att det ska vara attraktivt att gå. Får vi fler att gå eller cykla, minskar vi mängden luftföroreningar och förbättrar folkhälsa, säger Erik Stigell, forskare på Trivector Traffic och projektledare för den svenska delen av PASTA-projektet.

I samband med europeiska mobilitetsveckan släpper Barcelonas institut för global hälsa (ISGlobal), en undersökning som visar hur en stad ska se ut för att invånarna ska välja att gå till fots istället för att använda ett motorfordon. Studien omfattar data från sju europeiska städer; Antwerpen, Barcelona, London, Örebro, Rom, Wien och Zürich. Av de sju städerna är det invånarna i Barcelona som oftast går till fots (259 minuter per vecka), medan invånarna i Antwerpen går minst (50 minuter per vecka). I Antwerpen är man istället flitig med att cykla.

Studien visar också att personer som värderar säkerhet, privatliv och frisk luft utan avgaser promenerar mest. Personer med hög utbildningsnivå och god tillgång till bil promenerar minst. De som varken arbetar eller studerar, promenerar 65 procent mer än de som arbetar heltid.

Brist på fysisk aktivitet

Brist på fysisk aktivitet är en av de tio största riskfaktorerna för hälsan globalt sett. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar vuxna minst 150 minuter medelintensiv fysisk aktivitet, ex promenad, eller 75 minuter intensiv aktivitet per vecka.

-Att gå till och från olika aktiviteter och platser är ett enkelt sätt att få in mer fysisk aktivitet i vardagen och därför viktigt att stimulera, säger Anna Clark, forskare på Trivector Traffic.

Studien har publicerats i Environmental Health Perspectives journal och utgör en del av det stora forskningsprojektet PASTA (Physical Acitivity through Sustainable Transport Appoaches) med nära 8000 deltagare från sju europeiska städer; Antwerpen, Barcelona, London, Örebro, Rom, Wien och Zürich. Där Trivector ledde den svenska delen av projektet.

Deltagarna i studien fick svara på en webbaserad enkät om sina resvanor. Frågorna rörde hur många timmar i veckan de gick till fots, varför de valde ett särskilt transportmedel och vilken tillgång de hade till motorfordon eller cykel. Forskarna använde också offentlig geografisk information för att samla in data om de städer där deltagarna bor, arbetar och studerar.

Relaterade länkar


Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.