2019-06-07 09:00Pressmeddelande

Bara hälften av kommunerna styr mot minskat flygresande och klimatkompenserar utsläpp

Bara hälften av kommunerna styr mot minskat flygresande och klimatkompenserar utsläppBara hälften av kommunerna styr mot minskat flygresande och klimatkompenserar utsläpp

Kommunerna är viktiga förebilder i arbetet för att nå klimatmålen. Men årets SHIFT-undersökning från Trivector visar att bara hälften av dem har en resepolicy som tydligt pekar ut tåg framför flyg, och samtidigt har någon form av klimatkompensation för flygresor som ändå görs. Dessutom har bara 6 av 10 kommuner en årlig uppföljning av tåg- och flygresor i tjänsten.

SOFT-utredningen – Strategisk plan för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet- som togs fram av sex myndigheter 2017[1], pekar ut ett antal viktiga principer för omställningen. En av dem är att offentlig sektor bör vara förebild. En annan är transporteffektivt samhälle, vilket bland annat betyder att resor och transporter med bil och flyg måste minska.

”Vi ser att kommunerna, utöver sin roll som samhällsplanerare och myndighetsutövare, har en viktig roll som förebild när det gäller den egna arbetsplatsen och de resor och transporter som görs inom verksamheten. I år har vi därför valt att ställa lite extra frågor till kommunerna kring detta ämne”. Säger Karin Neergaard, ansvarig för SHIFT, en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. Mätningen utförs av konsultföretaget Trivector.

Ett delresultat som förvånar är att bara 6 av 10 kommuner årligen följer upp tåg- och flygresor inom tjänsten, och då handlar det om de 40 största kommunerna i Sverige. Det är, eller bör, vara förhållandevis enkelt för kommunerna att få in denna data från sin resebyrå och använda den i sitt arbete för ökad fossilfrihet. Det är också bara hälften av kommunerna som har en policy som tydligt styr mot minskat flygresande och som också klimatkompenserar för de eventuella flygresor som görs.

Men det finns bra förebilder, exempelvis Linköping som årligen följer upp sina tjänsteresor och som sedan 2015 har en så kallad grön resplan med olika åtgärder som syftar till att öka det hållbara resandet i tjänsten och till arbetsplatsen. Linköping har också tydliga riktlinjer för möten och resor och arbetar med att klimatkompensera flygresorna.

”Klimatkompensationssystemet är en intern klimatväxling som under 2-3 års tid finansierat en extra halvtidstjänst inom vår förvaltning för arbete med den gröna resplanen”, säger Jonas Sjöholm, trafikplanerare Linköpings kommun.

Om SHIFT kommunrankning

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. Kommunrankningen SHIFT 2019 bygger på 40 kommuners enkätsvar, samt på data från flera nationella databaser. Vilka kommuner som är bäst på hållbara transporter presenteras i Almedalen den 3 juli.

Mer information

Läs mer om SHIFT-rankningen på trivector.se

För mer information, kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16

[1] Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens regeringsuppdrag. Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.