2021-06-15 05:50Pressmeddelande

Kommunerna ser ändrade resvanor under corona-pandemin

Diagram som visar kommunernas bedömning av hur trafiken ökat eller minskat under coronapandemin.Kollektivtrafiken har minskat nästan överallt, bilresandet har minskat i flera kommuner, och cykelresandet har både ökat och minskat. Det visar årets SHIFT-enkät.

Kollektivtrafiken har minskat nästan överallt, bilresandet har minskat i flera kommuner, och cykelresandet har både ökat och minskat. Det visar årets SHIFT-enkät där kommuner fått svara på vilka effekter corona gett på resandet samt vilka åtgärder som genomförts inom trafik och transporter kopplat till corona.

Flera kommuner kan med mätningar belägga att bilresandet minskat. Det gäller framför allt de större kommunerna. I andra kommuner är det mer en bedömning utifrån ett fåtal mätningar. Sex av de mindre kommunerna bedömer att bilresandet har ökat, det finns dock inga mätningar som kan fastställa detta med säkerhet.

När det gäller cykel är mätningsunderlaget sämre än för bil. I de kommuner som hänvisat till mätningar har cykeltrafiken varit antingen oförändrad eller ökat eller minskat något jämfört med tidigare år. Några lyfter att det minskade arbets- och skolresandet kan ha påverkat cyklandet negativt.

-Eftersom resandet med bil och kollektivtrafik har minskat mer än det med cykel är den samlade bilden dock att cykeln troligtvis (trots nedgång i några kommuner) har tagit andelar av det totala resandet, säger Lina Dahlberg, Trivector. 

Kommuner genomför generellt färre uppföljningar på hur vi tar oss fram till fots och har därför svårare att redovisa hur det påverkats under pandemin. Gång tros följa liknande mönster som för cykel.

Trafikförändringar i kommunerna under pandemin

18 av de 29 undersökta kommuner har infört någon form av åtgärd på transportsystemet med hänsyn till corona. Knappt hälften av kommunerna genomförde förändringar för bilisterna.

Flera kommuner har svarat att de på politiskt initiativ infört gratis parkering för att gynna handeln. Det resulterade dock i motsatsen med parkeringskaos och att kommunen återinförde parkeringsavgifter och reglering igen. Två kommuner har även förlängt långtidsparkeringsytor från 7 dygn för att underlätta för sjuka samt den större andelen hemarbetare.  

Knappt en femtedel av kommunerna har vidtagit åtgärder för att främja cyklandet. Åtgärderna har främst varit för att underlätta för kommunanställda att hyra tjänstecyklar.

Åtgärder som vidtogs för att uppmuntra till att gå var att öppna upp sommargator med större utrymme för uteserveringar. Detta medförde ökad framkomligheten för både gående och cyklister i centrala stråk. Flera kommuner har även genomfört kampanjer för att locka fler att gå eller cykla till naturområden.

Om SHIFT kommunrankning

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges större kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. I år ställdes kompletterande frågor om corona och omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Kommunrankningen SHIFT 2021 bygger på 29 kommuners enkätsvar, samt på data från flera nationella databaser. Slutresultatet presenteras på ett webbinarium den 2 september.

Mer information

Läs mer om SHIFT-rankningen på trivector.se

För mer information, kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16 eller Lina Dahlberg, 010-456 56 50Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Relaterad media