2022-04-20 11:24Pressmeddelande

Spårvägen mindre farlig än lundaborna befarat

Cyklist och fotgängare passerar spårvägen i Lund vid Clemenstorget.I december 2020 öppnade den nya spårvägen i Lund för trafik. Det gav Trivector Traffic och LTH den sällsynta möjligheten att göra en före- och efterstudie: hur har spårvägen påverkat trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter?

 

I december 2020 öppnade den nya spårvägen i Lund för trafik. Det gav Trivector Traffic och LTH den sällsynta möjligheten att göra en före- och efterstudie: hur har spårvägen påverkat trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter? Studien visar att de oskyddade trafikanterna sedan spårvägstrafiken kommit i gång är mindre oroliga för trafiksäkerheten än de var tidigare.

–Många verkar ha trott att det skulle bli osäkrare än vad man upplever att det faktiskt blev, säger Hanna Wennberg, Trivector Traffic, projektledare för studien

2020 svarade 45 procent av de gående och 62 procent av cyklisterna att spårvägstrafiken skulle ha en negativ påverkan på gåendes respektive cyklisters säkerhet. Efter spårvägen öppnade för trafik var motsvarande siffor 33 respektive 35 procent. Trafikanterna var alltså mer positiva när trafiken kommit i gång. Åsikterna går dock isär.

– Flera deltagare upplevde att spårvägen har gjort trafiksituationen sämre, till exempel att det blivit svårare att korsa gatan. Samtidigt var det flera som framförde positiva kommentarer, till exempel att cykelinfrastrukturen förbättrats när spårvägen byggdes, berättar Frida Odbacke som ansvarat för Trivectors intervjustudie.

Olika väjningsregler förvirrar

De beteendeobservationer som LTH genomfört, visar att en klar majoritet av alla interaktioner med spårvagnen sker på ett säkert sätt.

– De relativt små tidsmarginalerna som observerats vid passage efter spårvagnen kan dock leda till farliga situationer i framtiden om turtätheten ökar och det blir vanligare att två spårvagnar möts vid övergångarna, menar Carl Johnsson från LTH som genomfört beteendeobservationerna.

Ett examensarbete av LTH-studenterna Julia Bengtsson och Josephine Gertson visar att många trafikanter saknar kunskap om att spårvagnen ska lämnas fri väg medan motorfordon alltid ska väja för gående på övergångsstället. För fotgängare kan det därför vara förvirrande att korsa en gata som rymmer både körbana och spår.

Forskningsprojekt i flera delar

Forskningsprojektet har finansierats av Trafikverkets Skyltfonden och består av flera delar. Trivector har gjort intervjuer med gående och cyklister både före och efter spårvägen öppnade för trafik för att få en bild av hur säkerheten kring spårvägen upplevs. LTH har gjort filmade beteendeobservationer för att se hur gående och cyklister interagerar med spårvagnen. Genom Lunds kommun har projektet fått tillgång till rapporterade incidenter. Tillsammans ger detta en bild av hur spårvägen i Lund påverkat trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta Hanna Wennberg (hanna.wennberg@trivector.se, 010-456 56 08).Om Trivector

Trivectorgruppen består av tre verksamhetsbolag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafiklösningar för en hållbar framtid Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorgruppen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.