2019-05-08 09:03Pressmeddelande

Stockholms cyklister lägger en stor del av restiden på att vänta på grönt ljus

Trafiksignaler i cykelvägnätet är ofta en källa till frustration och irritation för cyklister. Tekniken och styrningen är ofta anpassad efter biltrafikens behov, vilket innebär långa väntetider för cyklister.Trafiksignaler i cykelvägnätet är ofta en källa till frustration och irritation för cyklister. Tekniken och styrningen är ofta anpassad efter biltrafikens behov, vilket innebär långa väntetider för cyklister.

Trafiksignalerna i region Stockholm är inte inställda för att passa cyklister. Många cyklister får därför tillbringa en stor del av sin restid med att vänta på grönt ljus. En studie som Trivector Traffic nyligen gjort för Region Stockholm, visar att signalerna adderar uppemot en fjärdedel av den totala restiden för cyklisterna. Studien visar också att det finns möjligheter att med enkla medel åtgärda detta.

Cyklisternas väntetid vid trafikljus kan kortas på flera sätt, till exempel genom att samordna signalerna för "grön våg" för cyklister eller att möjliggöra för fri högersväng. Andra åtgärder är att ersätta trafiksignaler med cykelöverfarter eller att bygga hastighetssäkrade cykelpassager.

-Trafiksignaler i cykelvägnätet är ofta en källa till frustration och irritation för cyklister. Tekniken och styrningen är ofta anpassad efter biltrafikens behov, vilket innebär långa väntetider för cyklister. Eftersom regionen vill att fler ska välja cykel som färdmedel, är det viktigt att se över signalerna så att det blir säkert och bekvämt att cykla, säger Erik Stigell, forskare på Trivector och projektledare för studien.

Trafiksignalstudien visar också att många kommuner har relativt låg kunskap om de egna trafiksignalerna och deras inställning. Det saknas praktiska råd och riktlinjer om trafiksignaler och det finns inga uppsatta mål för fördelning av väntetid mellan trafikantgrupper. Det finns inte heller någon styrande policy för vad som är god och icke-god standard i de regionalt prioriterad cykelstråken.Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.