2021-07-01 06:30Pressmeddelande

Kommuner efterlyser politiskt mod för att ställa om transporterna

Skyltar som visar var cykelleden Sydkustleden går.Svaren i Trivector Traffics kommunrankning visar att kommunernas representanter efterlyser mer politiskt mod för att våga satsa på de åtgärder som behövs för att ställa om till ett mer trans-porteffektivt samhälle. Foto: Pavel Larsson, Shutterstock

Under pandemin har fler svenskar än tidigare valt cykeln som färdmedel. Trenden med mer cykling och större andel hållbara transporter kan hålla i sig även efter corona, men då krävs det att rätt satsningar görs. Det menar flera kommuner, enligt en färsk studie.

I SHIFT, Trivectors Traffics årliga undersökning av kommunernas arbete med hållbara transporter, fanns i år även några frågor kopplade till corona-pandemin. Svaren visar att kommunernas representanter efterlyser mer politiskt mod för att våga satsa på de åtgärder som behövs för att ställa om till ett mer transporteffektivt samhälle.

- Under pandemin har många kommuner genomfört åtgärder för att främja bilresor. Detta har synliggjort både den starka bilnormen och bristen på politiskt mod för att satsa på åtgärder för andra färdmedel, säger Lina Dahlberg, trafikkonsult Trivector Traffic.

Tror på bestående effekter

Samtliga kommuner som ingick i undersökningen tror att corona kommer få bestående effekter på transportsystemet. Fyra trendspaningar återkommer i de ”fria svaren” från kommunerna:

  • Mer än hälften av kommunerna tror att en del av distansarbetet kommer att bli bestående, och minska pendlingstrafiken. Flera hoppas och tror att det leder till kapade toppar i rusningstrafiken.
  • Flera kommuner lyfter att kollektivtrafiken har en utmaning och behöver förändra sitt erbjudande för att locka tillbaka resenärer.
  • Många kommuner tror (och hoppas på) att cykelns betydelse kommer öka.
  • Kommunerna tror att den ökade e-handeln består och leder till fler paketleveranser.

Saknas mod

Sju kommuner nämner själva att det saknas ett politiskt mod för att öka omställningen till ett transporteffektivt samhälle.

- Vi kan se att det är många kommuner som har antagit färdmedelsmål för ökat hållbart resande på kommun-nivå, men när det handlar om att bryta ned och omsätta dessa mål i planer och program saknas modet eller viljan att lägga resurser på det, säger Karin Neergaard på Trivector.

En fjärdedel av kommunerna tror att cykeln har en chans att ta reseandelar. Men det förutsätter att åtgärder genomförs för att bevara och öka andelen cykelresor. En fjärdedel av kommunerna tror att det kommer finnas ett stort tapp av kollektivtrafikresenärer efter pandemin. Anledningen är i främsta hand en ovilja att vistas på trånga platser samt ett mer flexibelt resande på grund av mer hemarbete.

Om SHIFT kommunrankning

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges större kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. Kommunrankningen SHIFT 2021 bygger på 29 kommuners enkätsvar, samt på data från flera nationella databaser. Vilka kommuner som är bäst på hållbara transporter presenteras på ett webbinarium den 2 september.

Mer information

Läs mer om SHIFT-rankningen på trivector.se

För mer information, kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16,
eller Lina Dahlberg, 010-456 56 50

 Om Trivector

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö Trivector System - IT-system för kollektivtrafik Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.